Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/iresbg8w/public_html/header on line 72

Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/iresbg8w/public_html/header on line 73

Дървесните пелети са най-разпространената форма на биогориво, извлечено от биомаса. Меките дървесни видове (бор, ела, смърч, топола и т.н.) са основната суровина, която се използва за производство на пелети. Пелетите се получават при технологичен процес, при който ситно смляна дървесна маса се пресова под високо налягане. При пресоването се отделя съдържаният в дървесината лигнин, който играе ролята на естествено лепило за спояване на дървесните частици.Дървесният чипс е продукт, който се получава чрез механизирано дробене на дървесина. Произвежда се от трупна дървесина с по-ниско качество (целулозна дървесина), дървесина от пререждаща сеч и/или дървесина от санитарна сеч, която не е годна за дървообработване. Дървесният чипс е основна суровина за производството на хартия, велпапе и в последните години се налага употребата му най-вече като енергийна суровина. В зависимост от вида на дървесината дървесният чипс може да бъде произведен от твърда (бук, дъб, габър и т.н) или мека дървесина (бор, ела, топола и т.н.). Разликата при чипса, добит от различни дървесни видове (меки и твърди) е основно в плътността и съответно в енергийната му стойност.Вършината - това са частите от дървото, които се приемат за отпадък в процеса на дърводобив – клони, листа (иглички) и върхове. Този отпадък представлява от 20% - 50% от обема на дървото и поради спецификата му остава неоползотворен. Вършината е суровина, която се характеризира с висока влажност, високо съдържание на пепел и много ниска плътност. Това я прави нерентабилна за транспортиране в суров вид. С помощта подходящи технологии за събиране, транспортиране и съхраняване, вършината може да се използва като рентабилна енергийна суровина.Дървесната кора е част от дървото, която се счита за отпадък в процеса на дърво преработка. Този отпадък представлява от 2%-20% от обема на дървесния ствол и 10-40% от вършината (в зависимост от вида и възрастта на дървото). Кората намира приложение като енергийна суровина в чист вид или смесена с дървесен чипс. Характеризира се със сравнително ниска влажност, високо пепелно съдържание и средна енергийна стойност. Това я прави трудна за горене и нерентабилна за транспортиране на дълги разстояния суровина.Дървесните брикетите са продукт, подобен на пелетите, но с по-голям диаметър (Ø 40-80 mm). За производството им може да бъде използвана различна изходна суровина. В зависимост от това, брикетите могат да бъдат от широколистна дървесина (дъб), или от иглолистна дървесина (бор) и т.н. Както при при пелетите, производственият процес на дървесни брикети включва няколко етапа: дробене на суровината, сушене и пресоване. Качеството на брикетите зависи основно от качеството на изходната суровина. При пресоването се отделя съдържаният в дървесината лигнин, който играе ролята на естествено лепило за спояване на дървесните частици.Дървата за огрев са най-старата и разпространена форма на биомаса за енергийни нужди. Като дърва за огрев обикновено се класифицира трупната дървесина от млади дървета около Ø 180 mm. Дървата за огрев се добиват както от мека, така и от твърда дървесина, като обикновено биват нарязани на 1 m или 30 – 40 cm или нацепени/ нецепени. За разлика от останалите видове твърди горива от биомаса, дървата за огрев се измерват в пространствен метър кубичен (m3). Дървата за огрев са твърдо биогориво със средна енергийна плътност 1.3 - 1.7 MWh/m3 и ниско съдържание на пепел (3 5%). Оптималната влажност на този тип гориво е 20-35% (WB).Дървесните трици са малки дървени частици, които се получават при производството на дървен материал. Използването на дървесните трици за производство на горива по никакъв начин не уврежда хранителни продукти, като освен това, намалява излишните произведени отпадъци и поддържа въздуха чист. Най-сериозният напредък в тази сфера е изобретяването на Пиролизен реактор, който работи в режим на много висока температура и извлича от дървесните трици биопетрол.