Енергийните култури се отглеждат специално за използване като гориво и предлагат висока производителност на хектар при нисък разход. Дялът на енергия произведена чрез енергийни култури ще расте стремително през следващите няколко десетилетия.


Дървесна биомаса е продукт или отпадъчен продукт на дървопреработвателната и горската промишлености. Различните видове горска биомаса се различават по дървесните видове от които са произведени, както и по технологията за тяхното производство.Земеделската биoмаса e отпадък при добива или обработката на земеделски култури. Различните видове земеделска биомаса се характеризират с високо пепелно съдържание, което ги прави сравнително евтини.